ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ 2025<< ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗ >> ΕΛΛΑΣ
 Ὁ κάτωθι γεωγραφικός χάρτης άναφέρει τίς πανάρχαιες ἑλληνικές πόλεις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς προγενέστερες κατά πολύ τοῦ 1500 π.Χ. καί ἀποδεικνύει ἀτράνταχτα τήν ἑλληνικότητα τῶν Μεσογειακῶν παραλίων.
  Ἀνεπίσημες πληροφορίες ὁμιλοῦν γιά πόλεις προκατακλυσμιαῖες πού οἱ ρίζες των χάνονται στά βάθη τῶν χιλιετηρίδων.

ΜΙΚΡΗ - ΜΕΓΑΛΗ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ