ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τῆς τῶν ἐνόντων ῥευστήν δύναμιν, εἰς κραταιάν θέσιν ἰσοκλίνουσα πᾶν ἐν τῇ δομή τῶν σμικρῶν μορίων πλέγμα οὐσίας μέγεθος ἐστί τάδε:
 Ἡ τῆς μάζης πολλαπλότης ἐν διαδοχή δίς μετά, μεγέθους τριῶν μυρίων μυριάδων τριπλῶν ποδῶν πρός τήν μονάδα του χρόνου.

Τό μέγεθος τς περικλειομένης νεργείας πού συγκρατεῖ τά μόρια εἰς τό πλέγμα τς δομῆς των εἶναι: πολλαπλασιασμός τς μάζας διαδοχικά δύο φορᾶς, μέ τό μέγεθος τριᾶντα χιλιάδας φοράς τό δέκα χιλιάδες (μετρούμενον σέ) πόδια πρός τήν μονάδα το χρόνου.
 Δηλαδή Ε = m x  (3 x 10.000 x 10.000) x (3 x 10.000 x 10.000) =
 m x (300.000.000)2 = m x c2

 Τό ἄνωθι κείμενον ὑποτίθεται, κατά τό περιοδικό Τρίτο Μάτι ὅτι ἀνήκει στόν Ἀριστοτέλη καἰ ὅτι ἔχει ἀναφερθεῖ κατά τήν διάρκεια συνεδρίου στήν Νέα Ὑόρκη στό New York Academy of Sciences,  ἀπό τό τμῆμα τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Imperial College of London